ทำเนียบอาจารย์
ขณะนี้คุณกำลังอยู่หน้าที่ 1
หน้า 2 3 4  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.นพ. วิษณุ  กัมทรทิพย์
    Assist. Prof. Witsanu  Kumthornthip
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), Certificate of Neurological Rehabilitation, UK., Diplomats Thai Board of Family Medicine, Certificate of Acupuncture
สาขาที่ทำ / สนใจ : Neurological Rehabilitation (Stroke, Brain Injury, CP, Motor disorders such as spasticity, dystonia, Parkinson’s disease, Botulinum toxin injection, etc.), Pain Management
เกียรติประวัติ : Vice President of the World Federation for NeuroRehabilitation
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Sitthinamsuwan, B. Chanvanitkulchai, K. Nunta-Aree, S. Kumthornthip, W. Pisarnpong, A. Ploypetch, T.
Combined ablative neurosurgical procedures in a patient with mixed spastic and dystonic cerebral palsy
STEREOTACTIC AND FUNCTIONAL NEUROSURGERY.  2010.  88  (3): 187-192.
Sitthinamsuwan, B; Chanvanitkulchai, K; Nunta-Aree, S; Pisarnpong, A; Kumthornthip, W; Ploypetch, T
Combined ablative neurosurgical procedures in a patient with mixed spastic and dystonic cerebral palsy
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES.  2009.  285  S300-S300.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ. กุลภา  ศรีสวัสดิ์
    Assoc. Prof. Gulapar  Srisawasdi
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate in Electrodiagnosis Medicine (USA), Certifiate in Pedorthics (USA)
สาขาที่ทำ / สนใจ : Diabetic Foot and other Foot Problems, Chronic ulcer, Electrodiagnosis
เกียรติประวัติ : Vice President D-Foot International รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รองผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Chadchavalpanichaya N., Srisawasdi G., Suwannakin A.
The effect of calf stretching box on stretching calf muscle compliance: A prospective, randomized single-blinded controlled trial
Journal of the Medical Association of Thailand.  2010.  93  (12): 1470-1479 .
Thirapatarapong W., Srisawasdi G.
Pancoast Tumor as a cause of Profound Brachial Plexopathy
Siriraj Medical Journal.  2010.  62  (1): 26-28.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : ศ.คลินิก พญ. กมลทิพย์  หาญผดุงกิจ
    Clin. Prof. Kamontip  Harnphadungkit
ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์คลินิก
คุณวุฒิ : พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), วท.บ.(การแพทย์), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate in Acupuncture, Shanghai Traditional Medicine University , Certificate in Cardiac rehabilitation
สาขาที่ทำ / สนใจ : General rehabilitation, Cardiac rehabilitation, Electrodiagnosis, Complementary and alternative medicine: acupuncture
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Senanarong V., Harnphadungkit K., Prayoonwiwat N., Poungvarin N., Sivasariyanonds N., Printarakul T., Udompunthurak S., Cummings J.L.
A New Measurement of Activities of Daily Living for Thai Elderly with Dementia
International Psychogeriatrics.  2003.  15  (2): 135-148.
Harnphadungkit K., Senanarong V., Poungvarin N.
Surface electromyography in patients with tension - Type headache and normal healthy subjects
Journal of the Medical Association of Thailand.  2001.  84  (6): 768-771.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ. วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล
    Assoc. Prof. Vilai  Kupniratsaikul
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., วท.ม.(วิทยาการวิจัย), ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ป.ชั้นสูง(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), Certificate in Geriatric Rehabilitation (USA)
สาขาที่ทำ / สนใจ : Geriatric rehabilitation, Stroke rehabilitation
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Kuptniratsaikul V., Kuptniratsaikul S.
Intra-Articular Injection of Deproteinized Hemodialysate in Osteoarthritis of the Knee: A Case-Series
Journal of the Medical Association of Thailand.  2004.  87  (1): 100-105.
Kuptniratsaikul V.
Epidemiology of Spinal Cord Injuries: A Study in the Spinal Unit, Siriraj Hospital, Thailand, 1997-2000
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (12): 1116-1121.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ. กิ่งแก้ว  ปาจรีย์
    Assoc. Prof. Kingkaew  Pajareya
ตำแหน่งบริหาร : รองหัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), วท.ม.(การพัฒนาสุขภาพ), DIRFloortime® Expert Training Leader Certification
สาขาที่ทำ / สนใจ : Child development , Chronic pain management
เกียรติประวัติ : รองหัวหน้าภาควิชาด้านวิจัย
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Pajareya K., Chadchavalpanichaya N., Painmanakit S., Kaidwan C., Puttaruksa P., Wongsaranuchit Y.
Effectiveness of physical therapy for patients with adhesive capsulitis: A randomized controlled trial
Journal of the Medical Association of Thailand.  2004.  87  (5): 473-480.
Pajareya K., Chadchavalpanichaya N., Timdang S.
Effectiveness of an elastic knee sleeve for patients with knee osteoarthritis: A randomized single-blinded controlled trial
Journal of the Medical Association of Thailand.  2003.  86  (6): 535-542.
    มีต่อ...
ชื่อ - นามสกุล : รศ.พญ. ศรีนวล  ชวศิริ
    Assoc. Prof. Srinual   Chavasiri
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ., ป.ชั้นสูง (เวชศาสตร์ฟื้นฟู), ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), Certificate in Pediatric Rehabilitation (Japan) , Certificate in Electrodiagnosis (Japan)
สาขาที่ทำ / สนใจ : เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก, Invention , Pediatric oromotor rehabilitation, Pediatric visual rehabilitation , Toy therapy
เกียรติประวัติ : หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ :
Chavasiri C, Chavasiri S
The Thickness of Skull at the Halo Pin Insertion Site
Spine (Phila Pa 1976).  2010. 
Chavasiri S, Chavasiri C.
Cervical spondylotic myelopathy
Journal of Thai Rehabilitation Medicine.  1999.  (1): 1-4.
    มีต่อ...
หน้า 2 3 4  [หน้าต่อไป>]   [หน้าสุดท้าย]