ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Department of Rehabilitation Medicine
“วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคระบบประสาท” บทความโดย ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Department of Rehabilitation Medicine)
  เลขที่ 2 ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 9 สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 10700  
  Tel. 0-2419-7508 Fax : 0-2411-4813