ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Department of Rehabilitation Medicine
นิทรรศการ "เป็นเบาหวานอยู่อย่างไร ไม่ให้ถูกตัดขา" โดย รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์

รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์ และทีมจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลเท้าเบาหวานในนิทรรศการ "เป็นเบาหวานอยู่อย่างไร ไม่ให้ถูกตัดขา"  ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-13.00 น. 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 31 กรกฎาคม 2562
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Department of Rehabilitation Medicine)
  เลขที่ 2 ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 9 สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 10700  
  Tel. 0-2419-7508 Fax : 0-2411-4813