ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Department of Rehabilitation Medicine
International Visitor from Myanmar

On January 2, 2018, Assistant Professor Witsanu Kumthornthip, Chairman of Department of Rehabilitation Medicine welcomed Dr. Khin Palae Swe from Mandalay General Hospital, Department of Physical Medicine & Rehabilitation to attend the short training course under Siriraj Scholarship for Doctors from ASEAN and Developing Countries at Department of Rehabilitation Medicine from 2 January – 28 February 2018.

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Department of Rehabilitation Medicine)
  เลขที่ 2 ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 9 สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 10700  
  Tel. 0-2419-7508 Fax : 0-2411-4813