ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Department of Rehabilitation Medicine
"International Visiting Rehabilitation Program, Siriraj Hospital"
Department of rehabilitation Medicine, Siriraj Hospital now provides "International Visiting Rehabilitation Program" for medical doctors. Our program includes the opportunity to attend in all rehabilitation aspects such as
1. Electrodiagnosis
2. Subspecialties; Cardiac rehabilitation, Neurorehabilitation, Pediatric Rehabilitation Clinic, Swallowing clinic, Spasticity clinic, Pain clinic, Musculoskeletal clinic, Fibromyalgia clinic, Prosthetic& Orthotic clinic, Foot clinic, Diabetic foot clinic, Neuromuscular clinic, Geriatric clinic, Hemophilia clinic
3. Rehabilitation Intervention; Chemoneurolysis
, Flexible endoscopic evaluation of swallowing (FEES), Musculoskeletal pain Modalities (High power laser therapy, Shockwave, Transcranial magnetic stimulation), Exercise testing, Robotic-assisted therapy, Thai traditional massage, Acupuncture, etc
4. Educational activity: Inpatient ward round, Didactic topic, Neuroimaging/CP/OP/EDx conference, Research forum.
The schedules can be tailored adjusted according to delegate needs and duration of visiting.
If you are interested, please contact siiro@mahidol.ac.th “http://www1.si.mahidol.ac.th/…/intern…/short-training-course
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Department of Rehabilitation Medicine)
  เลขที่ 2 ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 9 สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 10700  
  Tel. 0-2419-7508 Fax : 0-2411-4813