พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีมาตรฐานระดับสากลเพื่อผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีความรู้ ทักษะทางคลินิก และจริยธรรม มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และขยายงานบริการฟื้นฟูให้เป็นที่รู้จัก เพื่อประชาชนได้เข้าถึงในวงกว้างขึ้น

2. ให้บริการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล พัฒนาเครือข่ายงานบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และเป็นผู้ชี้นำสังคมด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. ทำการวิจัยมุ่งเป้าแบบสหสาขาวิชา และสร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

วิสัยทัศน์

สถาบันต้นแบบด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระดับสากลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน 

(The role model for the international standard of rehabilitation medicine to enhance quality of life and advocate the ASEAN networking)