คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ข่าวสารภาควิชา

การเตรียมเอกสารสำหรับผู้สนใจสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

“วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคระบบประสาท” บทความโดย ผศ.นพ.วิษณุ กัมทรทิพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เมตตา เมดเทค มอบ “หุ่นยนต์ฝึกเดินชนิดสวมใส่ ExoAtlet® Exoskeleton Wearable Robot” ให้กับโรงพยาบาลศิริราช

2-day hand-on Cadaveric Workshop of Musculoskeletal Ultrasonography

ความประทับใจจากผู้ป่วยถึงภาพวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

กลุ่มอาการปวดเรื้อรังไฟโบรมัยอัลเจีย (Fibromyalgia) โดย รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปวณิช
ข่าวสารภาควิชาทั้งหมด>>
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อบรม / สัมมนา / บรรยาย / ประชุม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีมาตรฐานระดับสากลเพื่อผลิตแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีความรู้ ทักษะทางคลินิก และจริยธรรม มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และขยายงานบริการฟื้นฟูให้เป็นที่รู้จัก เพื่อประชาชนได้เข้าถึงในวงกว้างขึ้น

2. ให้บริการทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล พัฒนาเครือข่ายงานบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และเป็นผู้ชี้นำสังคมด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. ทำการวิจัยมุ่งเป้าแบบสหสาขาวิชา และสร้างเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

วิสัยทัศน์

สถาบันต้นแบบด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูระดับสากลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน 

(The role model for the international standard of rehabilitation medicine to enhance quality of life and advocate the ASEAN networking)