ข่าวการศึกษาทั้งหมด

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561

The “Rehab-Neuroscience Seminar” on November 1st, 2019, at SIMR Building, Siriraj Hospital, Mahidol University.

Clinical Assistant Professor Dennis J. Janisse, the visiting professor, from Medical College of Wisconsin, USA

the MOU signing ceremony between Fujita Health University and Mahidol University on November 4th,2019.