ชื่อหน่วยงานย่อย/สาขา : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  : Department of Rehabilitation Medicine
ที่ตั้งหน่วยงานย่อย/สาขา : เลขที่ 2 ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 9 สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 10700
  : 9th floor Srisangwan Bld. Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University 2 Wanglang rd., Siriraj, Bangkoknoi, Bangkok, Thailand 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2419-7508
Fax : 0-2411-4813