หลักสูตรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
     -  Residency training for Diploma of the Thai Board of Rehabilitation Medicine
     -  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
     -  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิชาเอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู