ชื่อหน่วยงานย่อย/สาขา : หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  : Inpatient Department
ที่ตั้งหน่วยงานย่อย/สาขา : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 11

   <<Back