ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.นพ. ศุภชัย รัตนมณีฉัตร