ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย