ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร