ต้อนรับทีมเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ (หัวหน้าภาควิชา) ผศ.นพ.กมล อุดล (รองหัวหน้าภาควิชา) ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย ผศ.ดร.นพ.ณรงค์ภณ ทุมวิภาต อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร นพ.สิชน ลือฤทธิพงษ์ และบุคลากรของภาควิชา ร่วมต้อนรับทีมเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2566 เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพ และระบบบริหารจัดการ ให้สอดคล้อง และเป็นทิศทางเดียวกันกับนโยบาย และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ณ ห้องบรรยายบุญเยือน ทุมวิภาต และห้องประชุมสุรพล สุวรรณกูล อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25 และตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 433 ห้อง 447 และห้อง 499