จัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้แบบสอบถามและเครื่องมือคัดกรองสุขภาพ Checkup Clinic Screening Practice วันที่ 5 ก.ย. 66

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล (หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ), อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร, อ.ดร.พญ.ชโลบล เฉลิมศรี, พญ.อรณิชชา ฐิติถากุล และ นพ.ศุภกร จันทร์แสงเพ็ชร์ ร่วมด้วยบุคลากรของภาควิชา ได้จัดฝึกอบรมการใช้แบบสอบถามการคัดกรองสุขภาพและฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือคัดกรองสุขภาพ Checkup  Clinic Screening Practice โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้แบบสอบถามการคัดกรองและฝึกปฎิบัติการใช้เครื่องมือคัดกรองสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25