นำเสนอผลงานนวัตกรรมในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โดย คุณอริสรา ช่วยเพ็ง จากหน่วยบริการสุขภาพเจ้าหน้าที่และอาชีวอนามัย ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานนวัตกรรม เรื่อง "สุขภาพรวมใบ ฉับไว ปลอดภัย ไม่สิ้นเปลือง" ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพงานประจำ และเสริมสร้างบรรยากาศของการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน ทำให้การพัฒนาคุณภาพของคณะฯ สามารถขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน