กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion & prevention หรือ P&P) หัวข้อ "ความรักไม่จำกัดเพศ (Love is Love)"

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00-16.00 น. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion & prevention หรือ P&P) หัวข้อ "ความรักไม่จำกัดเพศ (Love is Love)" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ โรคติดเชื้อที่พบบ่อยและการป้องกันโรค รวมทั้งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกของภาควิชาฯ ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ณ ห้องประชุมอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 26