ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และนวัตกรรม หรือเป็นแบบอย่างของบุคลากรของคณะฯ ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สำหรับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 ภาควิชามีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

กลุ่มที่ 2 ได้รับรางวัลดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเทียบเท่า และได้รับการประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเทียบเท่า 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ ได้รับรางวัล "นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปี 2565" จาก สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 

นายแพทย์สิชน ลือฤทธิพงษ์ ได้รับรางวัล "ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566" (Mahidol University Young Alumni Awards 2023) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มที่ 4 ได้รับตำแหน่งประธานราชวิทยาลัย วิทยาลัย นายกสภาวิชาชีพ หรือนายกสมาคมวิชาชีพระดับชาติ นานาชาติ หรือเทียบเท่า 

- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย ได้รับรางวัล "นายกสมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย" (วาระ 2565-2567) จาก สมาคมพิษวิทยาคลินิกแห่งประเทศไทย