งานเสวนา “ศิริราชใส่ใจ...สูงวัย ดูแลตัวเอง” (Siriraj Self-care Day) วันที่ 5-6 ก.ค. 66

งานเสวนา “ศิริราชใส่ใจ...สูงวัย ดูแลตัวเอง” (Siriraj Self-care Day) ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี ตึก 72 ปี ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในผู้สูงอายุ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป จำนวน 300 คน