สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายใต้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสมาพันธ์ฯ จังหวัดระยอง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย รัตนมณีฉัตร ที่ปรึกษาภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และอดีตหัวหน้าภาควิชา ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ภายใต้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานเปิดสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดระยอง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง