สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ได้จัดกิจกรรมชุมชนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ