พิธีทำบุญภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานฯ มายังอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย และ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สุรพล สุวรรณกูล ที่ปรึกษาคณะฯ ร่วมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสย้ายสำนักงานฯ จากตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 7 มายัง อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25