โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย สำหรับประชาชนหรือบุคลากรภายในคณะฯ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

ด้วยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ดำเนินการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย สำหรับประชาชนหรือบุคลากรภายในคณะฯ ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่สนใจในเรื่องของความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการมีภาวะสุขภาพที่ดี และมีทักษะสามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งโครงการจัดระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. จำนวน 7 รุ่น โดยแบ่งเป็นประชาชนทั่วไปเสียค่าลงทะเบียน 350 บาท และบุคลากรภายในคณะฯ ฟรีค่าลงทะเบียน รับจำนวนจำกัด 5 คนต่อรุ่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้)

  

ในการนี้ ภาควิชาฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ และ Workshop ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่พบบ่อย ตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3120/TH/31476 

 

สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุนันท์ ธนาสมุทร และ คุณสายรุ้ง คงใหญ่ โทรศัพท์ 02 4197390