ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ หน่วยที่ 3 (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี)

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย รัตนมณีฉัตร ที่ปรึกษาภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และอดีตหัวหน้าภาควิชา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการแพทย์ หน่วยที่ 3 (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี) เข้าร่วมประชุมพิจารณาค่ารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวงฯ และหารือกรณีเจ็บป่วยจากการทำงาน จำนวน 9 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี