กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หัวข้อ "เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยวัคซีนป้องกันโรค"

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Promotion & prevention หรือ P&P) หัวข้อ "เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยวัคซีนป้องกันโรค" วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โถงอาคารศรีสวรินทิรา

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนต่างๆ ในการเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกัน และเป็นการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนของบุคลากรศิริราช และญาติ และสวัสดิการของบุคลากรมหิดล รวมทั้งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกของภาควิชาฯ เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership) ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค