พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์ (MOU) ร่วมกับสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย และ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (ประเทศไทย)

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรพล สุวรรณกูล อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25 ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย และ ศ.นพ. วีรศักดิ์ เมืองไพศาล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์ (Memorandum of understanding Integrated care for older people, Thailand) ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University) และ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย (Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine) และ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (ประเทศไทย) (ABBOTT Laboratories Ltd., Thailand)