รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2564 (Quality Fair 2022)

รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2564 

งานมหกรรมคุณภาพ 2565 (Quality Fair 2022)
งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดงานมหกรรมคุณภาพ Quality Fair ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "Meta-Skills towards World Class Organization: Meta-Skills สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก" ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 และถ่ายทอดสดผ่านระบบเน็ตเวิร์ค SiBN, IPTV และ Facebook live

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
ได้รับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2564 ดังนี้

1. คลินิกผู้สูงอายุ ได้รับรางวัล หน่วยงานประเภท ดีเด่นดาวทอง
2. หน่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้รับรางวัลประเภท นวตกรรมดีเด่น (ร่วมกับงานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
3. สาขาวิชาโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง ได้รับรางวัลประเภท หน่วยงานดีเด่น
4. หน่วยบริการสุขภาพเจ้าหน้าที่และอาชีวอนามัย ได้รับรางวัลประเภท หน่วยงานดีเด่น
5. สาขาวิชาโรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ หน่วยการศึกษาและวิชาการ (ร่วมกับสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) ได้รับรางวัลประเภท นวัตกรรมดีเด่นประเภททีมสหสาขา