ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพ แต่ละระดับ/กรมการแพทย์ (CR-5G-DNG)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพ แต่ละระดับ/กรมการแพทย์ (CR-5G-DNG) โดย สถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักการแพทย์ เขต 12 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมศิวา รอยัล จังหวัดพัทลุง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการตรวจ คัดกรอง ประเมิน ดูแลรักษากลุ่มอาการผู้สูงอายุในแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อช่วยดูแลรักษาผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม