วันวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2563

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล "วัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2563" ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ตึกพระศรีฯ 100 ปี ชั้น 15 ให้กับบุคลากรที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมของศิริราช

โอกาสนี้ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวัฒนธรรมศิริราชของภาควิชา ประจำปี 2563 นี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ (Respect)
2. นส.สุนทรี จี๊ใจหล้า (Responsibility)
3. นส.กชภัสสรณ์ หาสอดส่อง (Altruism)