การบรรยายพิเศษ "Medical Conference" หัวข้อ "กัญชา" (22 มิ.ย. 2565)

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย แพทย์หญิงภัทรพร เมฆาวุฒิกุล และแพทย์หญิงจริยา ภูดิศชินภัทร เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ "Medical Conference" หัวข้อ "กัญชา" จัดโดย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 หรือผ่านระบบออนไลน์