ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา


ศ.เกียรติคุณ นพ.มุกดา ตฤษณานนท์
(1 ต.ค. 2509-30 ก.ย. 2529)
   
ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพโรจน์ อุ่นสมบัติ
(1 ต.ค. 2529-30 ก.ย. 2536)
   
ศ.เกียรติคุณ พญ.บุญเยือน ทุมวิภาต
(1 ต.ค. 2536-30 ก.ย. 2540)
             

ศ. นพ.สุรพล สุวรรณกูล
(1 ต.ค. 2540-30 ก.ย. 2548)
   
รศ. นพ.ศุภชัย รัตนมณีฉัตร
(1 ต.ค. 2548-30 ก.ย. 2550)
   
ศ. นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
(1 ต.ค. 2550-30 ก.ย. 2558)
             

รศ. นพ.วินัย รัตนสุวรรณ
(1 ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2566)
   
ผศ. นพ.กมล อุดล
(1 ต.ค. 2566-ปัจจุบัน)