ขอประชาสัมพันธ์การย้ายสำนักงานและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ไปยังอาคารนวมินทร์ฯ ชั้น 25

ด้วยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม มีการย้ายสำนักงานภาควิชาฯ จากเดิม ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 7 ย้ายไปยัง อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25 ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ในการนี้ ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับภาควิชาฯ ได้ในวันทำการ เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 25 ทั้งนี้ ได้แนบไฟล์เบอร์โทรศัพท์ใหม่ของสำนักงานภาควิชาฯ ในส่วนของเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด