ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้าน 2 ตำแหน่ง
สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2

1. นายแพทย์ธีรธัช วิโรจน์สกุลชัย
2. นายแพทย์ศุภกร จันทร์แสงเพ็ชร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 15.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อุ่นสมบัติ ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 7 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ

กรุณาติดต่อ: คุณสุรางคณา พรแจ่มใส โทรศัพท์ 0 2419 8388