รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1 ตำแหน่ง อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ประจำปี 2564

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 1 ตำแหน่ง
อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบ 2

ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 17 มีนาคม – 20 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 เมษายน 2564 
ประกาศผ่านทาง Website/Facebook ของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และส่ง E-mail ถึงผู้ผ่านการคัดเลือก

การรับและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

     1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
           1.1.1 ได้รับหนังสือวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรฯ หรือหนังสือรับรองจากแพทยสภาแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือ
           1.1.2 ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันต่างประเทศ ที่เทียบเท่าคุณสมบัติ ในข้อ 1.1 โดยการรับรองของราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆ หรือ
           1.1.3 เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายในสาขาอายุรศาสตร์ หรือเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ
           1.1.4 เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรฯสาขาวิชาอายุรศาสตร์ หรือเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปีการศึกษานั้น
           1.1.1 กรณีที่สอบวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาที่ระบุไว้ ตามข้อ 1.1 ไม่ได้ ให้ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก
     1.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

2. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
     2.1 คณะอนุกรรมการในการคัดเลือก
           คณะอนุกรรมการในการคัดเลือกประกอบไปด้วย ประธานคณะกรรมการฝึกอบรม อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม และ ผู้แทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะอนุกรรมการทั้งหมดจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัคร และได้ลงนามใน “หนังสือรับรอง การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน” ก่อนการคัดเลือก
     2.2 เกณฑ์การคัดเลือก
           2.2.1 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)
           2.2.2 หนังสือรับรอง (Recommendation letter) หนังสือแนะนำตัว (personal statement) ความสามารถในทางวิชาการ ได้แก่ รางวัลด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ/วิจัย ประวัติการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าในที่ประชุมระดับประเทศหรือระดับโลก ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
           2.2.3 สถานที่ทำงาน โดยพิจารณาตามบทบาทในการกระจายการให้บริการสำหรับภาคสังคม โดยเเบ่งตามความจำเป็นเเละการจัดสรรทรัพยากร ดังนี้
                   กลุ่มที่ 1 สถานที่ทำงานเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล ที่เป็นโรงเรียนแพทย์ หรือโรงพยาบาลศูนย์ที่มีการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ หรือ แพทย์ประจำบ้านที่ไม่เคยมีแพทย์สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก จัดเป็นกลุ่มที่ต้องการทรัพยากรมากสุด
                   กลุ่มที่ 2 สถานที่ทำงานเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล ที่ไม่เคยมีแพทย์สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก จัดเป็นกลุ่มที่ต้องการทรัพยากรรองเป็นอันดับที่ 2
                   กลุ่มที่ 3 สถานที่ทำงานเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล เเต่มีแพทย์สาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิกอยู่เดิมแล้ว จัดเป็นกลุ่มที่ต้องการทรัพยากรรองเป็นอันดับที่ 3
                   กลุ่มที่ 4 สถานที่ทำงานอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับข้อมูลกลุ่มที่ 1-3 จัดเป็นกลุ่มที่ต้องการทรัพยากรเป็นลำดับสุดท้าย
           2.2.4 บุคลิกลักษณะ กิริยามารยาท ทัศนคติ ความตั้งใจ ทักษะการสื่อสาร และความสนใจใฝ่รู้ในสาขาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก จะถูกประเมินจากประวัติการทำงานและการสัมภาษณ์

วิธีส่งเอกสารการสมัคร
     - ส่ง E-Mail : sipv.edu@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่อง email “สมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ศิริราช”
     - สมัครด้วยตนเอง: ในวัน-เวลาราชการ ได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 7
     - ส่งไปรษณีย์: ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม (ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 7) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ 
กรุณาติดต่อ: คุณสุรางคณา พรแจ่มใส โทรศัพท์ 0 2419 8388

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
2. คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
3. เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา