ขอประชาสัมพันธ์ เปิดจองคิว "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2564"

เปิดจองคิว "ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2564"

สำหรับประชาชนทุกสิทธิ  (ยกเว้น สิทธิประกันสังคม อายุ 50 ปีขึ้นไป)

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ดังนี้ ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลศิริราช
1. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ไตวาย เบาหวาน และ มะเร็ง (แนะนำปรึกษาแพทย์ที่รักษาก่อนรับวัคซีน) 
2.  อายุ 65 ปีขึ้นไป
3. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
4. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV)
5. โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 kg หรือ BMI มากกว่า 35 kg/m2)

จองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้า ตั้งแต่ 23 มกราคม ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2564 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. หน่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ห้อง 433 ตึกผู้ป่วยนอก  ชั้น 4 วันราชการ เวลา  07.30 - 15.30 น. (ยกเว้น 12.00 - 13.00 น.) กรุณานำบัตรประชาชน  บัตรโรงพยาบาล โทรศัพท์มือถือ และสมุดวัคซีน(ถ้ามี) มาด้วย ติดต่อสอบถาม 02-419-7387
2.จองผ่าน Application เป๋าตัง (เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี) ติดต่อสอบถาม 02-111-1111
*ผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลอื่น ให้ติดต่อลงทะเบียนที่สถานพยาบาลนั้นโดยตรง*

ผู้ที่จองคิวแล้วสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามวันและเวลาที่จอง

สำหรับประชาชนและบุคลากรที่ใช้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

จองคิวรับสิทธิฉีดวัคซีนล่วงหน้า ตั้งแต่ 23 มกราคม ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ.2564 ได้  2 ช่องทาง ดังนี้

1.หน่วยตรวจโรคประกันสังคม ตึกนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 3 วันราชการ เวลา 09.00-15.00 น. กรุณานำบัตรประชาชน บัตรโรงพยาบาล โทรศัพท์มือถือ และสมุดวัคซีน(ถ้ามี) มาด้วย ติดต่อสอบถาม 02-419-8301

2.จองผ่าน Application เป๋าตัง ติดต่อสอบถาม 02-111-1111

ผู้ที่จองคิวแล้วสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามวันและเวลาที่จอง

บุคลากรโรงพยาบาลศิริราชที่มีสิทธิดังกล่าว จะได้รับข้อความแจ้งเป็นรายบุคคลใน SI vWORK 

** หมายเหตุ **
ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้ามาก่อน อาจไม่ได้รับวัคซีนในวันนั้นเนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น