อบรม Toxicological and Hazmat Life Support – Asia Pacific Edition 2018 (THLS-AP 2018) (2561)

อบรม Toxicological and Hazmat Life Support – Asia Pacific Edition 2018
(THLS-AP 2018)

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561
ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะจำลอง (SiMSET) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10
ณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล