อบรม เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเฉพาะกลุ่มที่พบบ่อยในสถานบริการระดับปฐมภูมิ (2560)

อบรม ด้านเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกสำหรับแพทย์และพยาบาล เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเฉพาะกลุ่มที่พบบ่อยในสถานบริการระดับปฐมภูมิ
วันที่ 1-3 มีนาคม 2560
ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2