สัมมนา เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานบริการสู่ความเป็นเลิศ (2560)

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดสัมมนา เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานบริการสู่ความเป็นเลิศ ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก