รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 (2562)

รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 (2562)

พิธีมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.20 น. ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 โดยมี รศ. นพ.สุโรจน์  ศุภเวคิน รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร และบุคลากรศิริราช ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช

รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดพิธีมอบรางวัลขึ้น เพื่อให้การยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติ และให้รางวัลแก่บุคลากรของคณะฯ ที่ประพฤติปฏิบัติดี สร้างชื่อเสียงจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นแบบอย่างของบุคลากรของคณะฯ