อบรม Toxicological and Hazmat Life Support – Asia Pacific Edition 2017 (THLS-AP 2017) (2560)

อบรม Toxicological and Hazmat Life Support – Asia Pacific Edition 2017
(THLS-AP 2017)

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560
ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะจำลอง (SiMSET) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10
ณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล