บรรยาย We need to stop Diphtheria (2556)

วันที่ 10 เมษายน 2556 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม จัดกิจกรรมบรรยาย We need to stop Diphtheria