ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านคลินิก (2551)

อ่านต่อ

สัมมนา เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตฯ (2551)

อ่านต่อ

สัมมนา เรื่องแผนกลยุทธ์ของภาควิชาฯ ใน 5 ปี ข้างหน้า (2550)

อ่านต่อ

รางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2549 (Quality Fair 2550)

อ่านต่อ

ลงพื้นที่หาสาเหตุ เรื่องพิษหน่อไม้ปี๊บ จ.น่าน (2549)

อ่านต่อ

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2548)

อ่านต่อ

งานเกษียณอายุราชการ คุณยิ่งรัก วงศ์อนุการ, คุณระเบียบ (2548)

อ่านต่อ

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2546)

อ่านต่อ

โครงการอบรมบุคลากรทางการแพทย์ เรื่อง การให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยก่อนและหลังการตรวจหาเชื้อ HIV (2546)

อ่านต่อ

อบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย (2544)

อ่านต่อ