ข่าวสาร

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2546)

อ่านต่อ

อบรม เรื่องการให้คำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยก่อนและหลังการตรวจหาเชื้อ HIV (2546)

อ่านต่อ

สัมมนา เรื่องการพัฒนาการดำเนินงานคลินิกผู้ป่วยนอกของภาควิชา (2544)

อ่านต่อ

อบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย (2544)

อ่านต่อ

อำลาอาลัยรัก รศ.นพ.วิชัย รุ่งปิตะรังสี, ผศ.นพ.วีรวิทย์ บุญญพิสิฏฐ์ (2544)

อ่านต่อ

อำลาอาลัยรัก รศ.พญ.ทัศนีย์ จงศุภชัยสิทธิ์ (2541)

อ่านต่อ

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2540)

อ่านต่อ

อำลาอาลัยรัก ศ.เกียรติคุณ พญ.บุญเยือน ทุมวิภาต (2540)

อ่านต่อ

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2538)

อ่านต่อ

อำลาอาลัยรัก ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพโรจน์ อุ่นสมบัติ (2538)

อ่านต่อ