ข่าวสาร

การตรวจประเมินเพิ่มศักยภาพของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

อ่านต่อ

หนังสือ "สุขภาพดีสมใจในวัยสูงอายุ"

อ่านต่อ

หนังสือ "การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม"

อ่านต่อ

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล (Prof.Weerasak Muangpaisan)

อ่านต่อ

หนังสือ "ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน"

อ่านต่อ

หนังสือ "แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกัน/ประเมินภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ"

อ่านต่อ

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย (Prof.Prasert Assantachai)

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปี 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ประจำปี 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง

อ่านต่อ