ข่าวสาร

ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรทางการแพทย์สัมผัสเลือดหรือสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน

อ่านต่อ

บริการของหน่วยตรวจสุขภาพและให้คำเเนะนำทางโภชนาการ (Health Screening and Check-up Clinic)

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด (หลักสูตรภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

โครงการกระตุ้นทักษะการรู้คิด ส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำลดลงเล็กน้อย ครั้งที่ 6 (18 พ.ค. 2565)

อ่านต่อ

หนังสือ "สุขภาพดีสมใจในวัยสูงอายุ"

อ่านต่อ

หนังสือ "การป้องกัน การประเมินและการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม"

อ่านต่อ

ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล (Prof.Weerasak Muangpaisan)

อ่านต่อ

หนังสือ "ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน"

อ่านต่อ

หนังสือ "แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกัน/ประเมินภาวะหกล้มในผู้สูงอายุ"

อ่านต่อ

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย (Prof.Prasert Assantachai)

อ่านต่อ