เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำและผู้ชี้นำระดับชาติและนานาชาติในด้านพยาธิวิทยาเพื่อการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ

พันธกิจ

Mission

1. ให้บริการทางพยาธิวิทยาด้วยมาตรฐานสากล
2. ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านพยาธิวิทยาด้วยมาตรฐานสากล
3. เผยแพร่ความรู้ทางพยาธิวิทยาแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ และสังคม
4. ค้นคว้า สร้าง ประยุกต์ใช้ และบูรณาการความรู้ด้านพยาธิวิทยาและการวิจัยในสาขาอื่น

สาขาวิชา

Divisions

  • หน่วยตรวจและบริการเกี่ยวกับศพ
    (Autopsy and Mortuary Services)
  • หน่วยธุรการ
    (Department Administration)
  • หน่วยพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
    (Laboratory Quality Management)
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา

อ่านต่อ

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

อ่านต่อ

คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

อ่านต่อ

ความรู้สู่ประชาชน

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชาพยาธิวิทยา
Department of Pathology

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8

โทรศัพท์: 0-2419-6504, 0-2419-6505
โทรสาร: 02-414-1093