เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นผู้นำการพัฒนาองค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญทางจักษุวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

Mission

1. ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทางจักษุวิทยา ให้มีมาตรฐานในระดับสากล มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม
2. สร้างเครือข่ายวิจัย และงานวิจัยทางจักษุวิทยาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อประโยชน์ในการชี้นำและแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
3. ให้บริการตรวจรักษาทางจักษุวิทยาอย่างครบวงจร ที่มีคุณภาพในระดับสากล และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบของการดูแลผู้ป่วยทางจักษุ

สาขาวิชา

Divisions

  • สาขาวิชาจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อ
    (Division of Pediatric Ophthalmology and Strabismus)
  • สาขาวิชาจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและม่านตาอักเสบ
    (Division of Ocular Immunology & Uveitis)
  • สาขาวิชาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
    (Division of Cornea and Refractive Surgery)
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชาจักษุวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงภิญนิตา ตันธุวนิตย์

อ่านต่อ

ภาควิชาจักษุวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์ จิรภาไพศาล

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี กับ พญ.บุญพิสุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ได้รับรางวัล Best Free paper

อ่านต่อ

ความรู้สู่ประชาชน

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชาจักษุวิทยา
Department of Ophthalmology

ตึกสยามินทร์ ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์: 0-2419-8033-4
โทรสาร: 0-2411-1906