เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะเป็นสถาบันอ้างอิงทางนิติเวชศาสตร์ของแผ่นดิน

พันธกิจ

Mission

1. จัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะฯเพื่อเป็นสถาบันอ้างอิงด้านการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม
2. ให้บริการทางการแพทย์เพื่อเป็นสถาบันอ้างอิงด้านนิติเวชคลินิก นิติพยาธิ และการบริการทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการวิจัยด้านนิติเวชศาสตร์ และนิติวิทยาศาสตร์ ให้มีผลงานที่มีคุณภาพในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

สาขาวิชา

Divisions

  • สาขาวิชานิติซีโรโลยี
    (Division of Forensic Serology)
  • สาขาวิชานิติพยาธิและห้องปฏิบัติการฮิสโตเคมี
    (Division of Forensic Pathology and Histochemistry Laboratory)
  • สาขาวิชานิติพิษวิทยา
    (Division of Forensic Toxicology)
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ ชมเชย

อ่านต่อ

Download คู่มือการส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ และ แบบฟอร์มใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ความรู้สู่ประชาชน

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชานิติเวชศาสตร์
Department of Forensic Medicine

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 1,9

โทรศัพท์: 0-2419-6547-8
โทรสาร: 0-2411-3426