ข่าวสารภาควิชาวิสัญญีวิทยา

 

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้จัดทำปฏิทินการสอน ตาราง Academic Activity และอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ในห้องผ่าตัด ช่วงเดือน กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นตารางตลอดปีการศึกษา 2566-2567 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203-204 
                      ตารางเรียนตารางสอนและตารางคุม Academic Activity

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2567

   

   เปิดรับสมัคร วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566


   

   วันสัมภาษณ์ วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203-204 
                     รายละเอียดการสมัคร
                     เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                     กำหนดเวลาสัมภาษณ์


ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ 3rd International PoCUS 2024 Siriraj Bangkok ในวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2567 ที่ โรงแรม the Salil Hotel Riverside Bangkok โดยรับสมัครวิสัญญีแพทย์ แพทย์ผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเก็บค่าลงทะเบียนดังรายละเอียดต่อไปนี้

อัตราค่าลงทะเบียน

ภายใน

วันที่ 15 ก.พ. 2567

หลัง

วันที่ 15 ก.พ. 2567

จำนวน

ที่รับ

บุคคลภายนอกคณะ สำหรับแพทย์ชาวไทย

20,000 บาท

22,000 บาท

40 คน

บุคลากรภายนอกคณะ สำหรับแพทย์ชาวต่างประเทศ

600 USD

650 USD

ซึ่งค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและผู้เข้าประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

เอกสารแนบกำหนดการ

เอกสารแนบจดหมายไม่ถือเป็นวันลา

เอกสารแนบใบสมัครการอบรม

ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน QR Code ที่ระบุในโปสเตอร์ได้หรือกรอกใบสมัครที่แนบมาได้ค่ะ ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณรานี โทร. 02-4197975 ต่อ 201/101 Email: sirirajanes@gmail.com

 

Thumbnail Placeholder

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Ultrasound-guided peripheral nerve block workshop รุ่นที่ 1: วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 และรุ่นที่ 2:วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ SiTEC อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 4 และห้องผ่าตัด ตึกสยามินทร์ ชั้น 3 โดยรับสมัครวิสัญญีแพทย์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเก็บค่าลงทะเบียนดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายละเอียดอัตราค่าลงทะเบียนมีดังนี้
สำหรับผู้เรียนเฉพาะวันแรก ทั้ง 2 รุ่น (บรรยายและ Hand-on workshop scanning with live volunteer 1 วัน) รับจำนวน 20 คน/รุ่น  ราคา 3,000 บาทต่อคน
- สำหรับผู้เรียนทั้ง 5 วัน รับรุ่นละ 6 คน 
รุ่นที่ 1: วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 (Hand-on workshop and Hand-on in OR) ราคา 30,000  บาท ต่อคน  
รุ่นที่  2:วันที่ 18-22 มีนาคม 2567 (Hand-on workshop and Hand-on in OR) ราคา 30,000  บาท ต่อคน  
หมายเหตุ: ในการสมัครอบรมขอรบกวนกรอกแผ่นพับและส่งอีเมล์มาที่อีเมล์ l.rusha2007@gmail.com จะอิงตามอีเมล์ที่ได้รับค่ะและขอไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ค่ะ ในกรณีที่มีบริษัทสนับสนุนกรุณาแจ้งชื่อบริษัทและชื่อผู้แทน เบอร์ติดต่อมาด้วยค่ะ

เอกสารแนบจดหมายไม่ถือเป็นวันลา

Thumbnail Placeholder


ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านวิสัญญีวิทยาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน(หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566 จำนวน : 2 อัตรา

รายละเอียดการสมัคร
ใบสมัครแพทย์เฟลโลว์ RA

**สำหรับการจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ขอให้ scan เอกสารเป็นไฟล์เดียวกัน โดยตั้งชื่อไฟล์ PDF เป็นชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) ของผู้สมัคร ส่งมาที่ E-Mail : wantanee12@gmail.com ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566**

สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณวันทนีย์ แสงอรัญ โทร. 0 2419 7990 ต่อ 205


 

 

SiAnes CCD; Safety Culture CCD วิสัญญีศิริราชA c t i v i t y

    Topic Review : Awareness in anesthesia Speaker : พญ.สิรภัทร, นพ.ชัยภัทร Moderator : อ.ธีรดา เวลา 8.00-9.00 น.(ผ่านโปรแกรม Zoom)

  Topic Review : Allergic reaction in analgesic drugs Speaker : พญ.ณัฐวรา, พญ.ศุภัชชา Moderator : อ.รวิวัณณ์ เวลา 8.00-9.00 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)
   Activity Pain เวลา 8.00-9.00 น. ห้องประชุมหน่วยระงับปวด อาคาร10 ชั้น1(ผ่านโปรแกรม Zoom)

  peaker : พญ.มนณีย์ Moderator : อ. ศิริรัตน์ เวลา 8.00-9.00 ห้อง 7009 สย. ชั้น 7
   ประชุมวิสัญญีพยาบาล เวลา 8.00-9.00น. ห้องประชุม1 สยม10
   Activity Neuro เวลา 8.00-9.00น. ห้องประชุม 4 สยม10
   Activity SiPAC เวลา 8.00-9.00น. ห้องสมุด สยม11
   Activity CVT เวลา 7.30-8.30น. ห้องประชุม2 สยม10
   Activity Pain เวลา 8.00-9.00 น. ห้องประชุมหน่วยระงับปวด อาคาร10 ชั้น1(ผ่านโปรแกรม Zoom)

 ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการและ นศวพ. เวลา 8-8.45น. ห้อง 1 สย.10
 CVT lecture : Basic anesthesia for ECMO,IABP,VADS สอนโดย อ. นพนันท์ เวลา 7:45-8:45 น. ห้อง 7009 สย.ชั้น 7
 Activity PED 8.00-9.00น. ห้องประชุม4 สยม10
 Activity APS เวลา 7.30-8.00น. ห้องประชุม2 สยม10

 Interdepartment conference : Unexpected Resuscitation Operating room SEPSIS management Speaker : ผศ.นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์(URO) อ.พญ.ณิชกานต์ เจนกุลประสูตร(Anesth)
อ.พญ.นนทิดา โรจนพิทยากร(Anesth) ผศ.นพ.อธิรัฐ บุญญาศิริ(หน่วยระบาดวิทยาคลินิก) Moderator : รศ.นพ.อรรณพ พิริยะแพทย์สม(Anesth) เวลา 8.00-9.00 น.(ผ่านโปรแกรม Zoom)


ข่ า ว ส า ร ภ า ค วิ ช า วิ สั ญ ญี วิ ท ย า

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 (รอบ2)
เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 มีนาคม 2566
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203-204
  รายละเอียดการรับสมัคร

     แนวทางปฏิบัติการรับแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566

     ตารางเวร Resident 2565

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน : 2 อัตรา **การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565** สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณวันทนีย์ แสงอรัญ โทร. 0 2419 7990 ต่อ 20

รายละเอียดการสมัคร
ใบสมัครแพทย์เฟลโลว์ RA

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก (หลักสูตร 1 ปี) (หลักสูตร 1 ปี) เปิดรับสมัคร วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566 จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวันทนีย์ แสงอรัญ เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 205

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow)
แนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับเด็ก (1ปี)
แบบฟอร์มการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก

**สำหรับการจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ขอให้ scan เอกสารเป็นไฟล์เดียวกัน โดยตั้งชื่อไฟล์ PDF เป็นชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) ของผู้สมัคร ส่งมาที่ E-Mail : wantanee12@gmail.com ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2566** สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณวันทนีย์ แสงอรัญ โทร. 0 2419 7990 ต่อ 205

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 มีการเปิดการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก จำนวน 4 อัตรา
2. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท จำนวน 2 อัตรา
3. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก จำนวน 1 อัตรา
4. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด จำนวน 3 อัตราา

กรอกใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ทาง Website แพทยสภา:http://www.tmc.or.th/tcgme และ ทางWebsite ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (แบบฟอร์มด้านล่าง)
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow)
แบบฟอร์มการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก
**สำหรับการจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครของภาควิชาวิสัญญีวิทยา ขอให้ scan เอกสารเป็นไฟล์เดียวกัน โดยตั้งชื่อไฟล์ PDF เป็นชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) ของผู้สมัคร ส่งมาที่ E-Mail : wantanee12@gmail.com ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2566** สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณวันทนีย์ แสงอรัญ โทร. 0 2419 7990 ต่อ 205

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก(Clinical educator)เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2565 สัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 8-9 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ขอใบสมัครได้ที่ คุณสุจิตรา ด้วงเทพ (พี่ติ๋ม) โทร 0-2419-7989 ต่อ 112 เอกสารที่ใช้แนบ
1. สำเนาคุณวุฒิ แพทยศาสตร์บัณฑิต, ป.บัณฑิต, Transcrip.
2. CV.พร้อมติดรูป

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านการศึกษา) 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
สมัครและดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก 
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุจริตา โทร 0-2419-7989 ต่อ 112

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 (วันสัมภาษณ์แจ้งภายหลัง) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203 

ประกาศวันสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน  
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
ประกาศวันสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านรอบที่ 1
รายละเอียดการสมัคร
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านศิริราช

     ขยายเวลารับสมัครผลงานถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุรีย์พร โทร 0-2419-8536 ต่อ 302
     

     ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้จัดทำปฏิทินการสอน ตาราง Academic Activity และอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ในห้องผ่าตัด ช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นตารางตลอดปีการศึกษา 2564-2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม)หรือคุณจิราพร(พร) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203-204 รายละเอียดเพิ่มเติม

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2564 เพิ่มอีกจำนวน 2 อัตรา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม)
เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203
ประกาศแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียดการรับสมัคร
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน

     รูปพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564
     

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 2)
ระหว่างวันนี้ - 31 มีนาคม 2564 จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนวกมล (แพร) โทร. 02-419-962
แนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ใบสมัครแพทย์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพยาบาล 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยระงับปวด 1 อัตรา และ หน่วยระงับปวดเฉียบพลัน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 20 เมษายน 2564 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 เมษายน 2564
สมัครและดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุจริตา โทร 0-2419-7989 ต่อ 112

     ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญีใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 วันสัมภาษณ์ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203
**วันสัมภาษณ์**
ประกาศแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียดการรับสมัคร
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน

     กิจกรรมปฐมนิเทศ นศวพ.รุ่นที่ 51 อ่านต่อ

     สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) อ่านต่อ

     การใช้งานแบบฟอร์มใบลา ผ่านระบบ e-Document และ SivWORK อ่านต่อ

     ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้จัดทำปฏิทินการสอน ตาราง Academic Activity และอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ในห้องผ่าตัด ช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นตารางตลอดปีการศึกษา 2563-2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม)หรือคุณจิราพร(พร) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203-204 รายละเอียดเพิ่มเติม

     บุคลากรใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2563 อ่านต่อ

      ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 กำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐานและ
สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียดการรับสมัคร

     **ปิดรับ**รับสมัคร สำหรับวิสัญญีพยาบาลที่สนใจอบรม
เรื่อง การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาท (Neuro Anesthesia)
โดยมีระยะเวลา 1 เดือนระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 สำหรับวิสัญญีพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยรับสมัครผู้เข้าอบรม 6 คน  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวันทนีย์ หรือ คุณรานี 02 -419-7990 ต่อ 201 รายละเอียดเพิ่มเติม

     สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Infographic ฝ่ายทรัพย์คณะฯ) อ่านต่อ


L i n k ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง

 


 • OSS

  เข้าผ่านระบบ Internet Read More

 • SiPAC

  ศูนย์ประเมินก่อนการผ่าตัดฯ Read More

 • KM

  ฝ่ายวิชาการวิสัญญีวิทยาRead More

 • โปรแกรม
  จัดเวร

  Read More

 • "Selec"

  สำหรับ นศพ. ปี 5Read More

ติดต่อเรา
 • Address:
  Department of Anesthesiology
  Faculty of  Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  เลขที่ 2 อาคารสยามินทร์ ชั้น 11
  ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพมหานคร 10700
 • Phone: 02-419-7990
 • Fax: 02-411-3256
 • ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ Email:
  fontip.sae@mahidol.ac.th