ข่าวสารภาควิชาวิสัญญีวิทยาดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุรีย์พร โทร 0-2419-8536 ต่อ 302


ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 2)
ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2564 เพิ่มอีกจำนวน 2 อัตรา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม)
เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203

ประกาศแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านรายละเอียดการรับสมัคร


A c t i v i t y

     Topic review : “Predictors of postoperative pain.” นําเสนอโดย พ.นภษร พ.ณัฐกานต์ อ.นันตสรณ์ เวลา 8:00-8:45น.(ผ่าน Zoom)

     Special talk : “Introduction to cryptocurrency and Defi.” นําเสนอโดย พ.วสุพ.จิรพัส Moderator อ.นวลแพร เวลา 8:00-8:45น.(ผ่าน Zoom)
     Activity Pain เวลา 8.00-9.00 น. ห้องประชุมหน่วยระงับปวด อาคาร10 ชั้น1(ผ่านโปรแกรม Zoom)

    ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 เวลา 8.00-9.00 น. (ผ่าน Zoom)
     ประชุมวิสัญญีพยาบาล เวลา 8.00-9.00 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)
     Activiiy CVT เวลา 7.30-8.30น. ห้อง 2 สยม10
     ประชุม SiPAC เวลา 8.00-9.00น. ห้องสมุด สยม11
     Activity Pain เวลา 8.00-9.00 น. ห้องประชุมหน่วยระงับปวด อาคาร10 ชั้น1(ผ่านโปรแกรม Zoom)

     ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการและ นศวพ. เวลา 8.00-9.00 น. ห้อง 1 สยม10 (ผ่าน Zoom)
     Activity PED เวลา 8.00-9.00 น. ห้อง 4 สยม10
     ประชุมคณะทํางาน ALIST เวลา 8.00-9.00 น. ห้องสมุด สยม11

      Special lecture : “The Beauty and the Beast of IV Sedation" นําเสนอโดย อ.สุกัญญา อ.ประเสริฐ Moderator อ.สมชาย สนับสนุนการนําเสนอ Fresenius-kabi เวลา 8.00-9.00 น. (Zoom)
     Activity Reginal Anesth&Ortho เวลา 7.30-8.30 น. ห้อง 4 สยม10

 


ข่ า ว ส า ร ภ า ค วิ ช า วิ สั ญ ญี วิ ท ย า

     ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้จัดทำปฏิทินการสอน ตาราง Academic Activity และอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ในห้องผ่าตัด ช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นตารางตลอดปีการศึกษา 2564-2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม)หรือคุณจิราพร(พร) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203-204 รายละเอียดเพิ่มเติม

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 2)
ระหว่างวันนี้ - 31 มีนาคม 2564 จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนวกมล (แพร) โทร. 02-419-962
แนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ใบสมัครแพทย์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพยาบาล 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยระงับปวด 1 อัตรา และ หน่วยระงับปวดเฉียบพลัน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 20 เมษายน 2564 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 เมษายน 2564
สมัครและดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุจริตา โทร 0-2419-7989 ต่อ 112

     ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญีใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 มีการเปิดการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
    1.1.กำหนดการสอบคัดเลือกแพทย์เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา สำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
2. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
3. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก
4. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด
ทาง Website แพทยสภา:http://www.tmc.or.th/tcgme

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow)
แบบฟอร์มการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก

     เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก (หลักสูตร 1 ปี) เปิดรับสมัคร วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวันทนีย์  แสงอรัญ เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 205 
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow)
แนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับเด็ก (1ปี)
แบบฟอร์มการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 วันสัมภาษณ์ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203
**วันสัมภาษณ์**
ประกาศแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียดการรับสมัคร
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน

     กิจกรรมปฐมนิเทศ นศวพ.รุ่นที่ 51 อ่านต่อ

     สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) อ่านต่อ

     การใช้งานแบบฟอร์มใบลา ผ่านระบบ e-Document และ SivWORK อ่านต่อ

     ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้จัดทำปฏิทินการสอน ตาราง Academic Activity และอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ในห้องผ่าตัด ช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นตารางตลอดปีการศึกษา 2563-2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม)หรือคุณจิราพร(พร) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203-204 รายละเอียดเพิ่มเติม

     บุคลากรใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2563 อ่านต่อ

      ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 กำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐานและ
สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียดการรับสมัคร

     **ปิดรับ**รับสมัคร สำหรับวิสัญญีพยาบาลที่สนใจอบรม
เรื่อง การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาท (Neuro Anesthesia)
โดยมีระยะเวลา 1 เดือนระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 สำหรับวิสัญญีพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยรับสมัครผู้เข้าอบรม 6 คน  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวันทนีย์ หรือ คุณรานี 02 -419-7990 ต่อ 201 รายละเอียดเพิ่มเติม

     สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Infographic ฝ่ายทรัพย์คณะฯ) อ่านต่อ


L i n k ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง

 

                     

 

ติดต่อเรา
 • Address:
  Department of Anesthesiology
  Faculty of  Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  เลขที่ 2 อาคารสยามินทร์ ชั้น 11
  ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพมหานคร 10700
 • Phone: 02-419-7990
 • Fax: 02-411-3256
 • ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ Email:
  fontip.sae@mahidol.ac.th