ข่าวสารภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 (วันสัมภาษณ์แจ้งภายหลัง) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203.

รายละเอียดการสมัคร

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านศิริราช (https://forms.gle/eA5HD1EsUknrxv4K6)


ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2565 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 มีการเปิดการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
2. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
3. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก จำนวน 1 อัตรา
4. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด
ทาง Website แพทยสภา:http://www.tmc.or.th/tcgme

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow)
แบบฟอร์มการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก


ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน : 2 อัตรา
**การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564**
สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณวันทนีย์ แสงอรัญ โทร. 0 2419 7990 ต่อ 205

รายละเอียดการสมัคร
ใบสมัครแพทย์เฟลโลว์ RA


ภาควิชาประกาศรับสมัคร ผช. อาจารย์คลินิก 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กย. 2564 โดยระบุหน่วย ดังนี้

ตำแหน่งที่ 1
SiPAC + Ambulatory

ตำแหน่งที่ 2
มี 3 หน่วย โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องตัดสินใจเลือก 1 หน่วย(และอาจารย์ในหน่วยยอมรับด้วย) หลังจากเริ่มทำงานแล้วภายใน 1 ปี
- OBGYN
- Radiointervention (72/2) + outside
- Gen/Vasc/Uro

โดยสมัครได้ที่คุณสุจิตรา (ติ๋ม) โทร 024197990 ต่อ 112 (สำหรับวันที่ลงคะแนนคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)


เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก (หลักสูตร 1 ปี) จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวันทนีย์  แสงอรัญ เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 205 


ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow)
แนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับเด็ก (1ปี)
แบบฟอร์มการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก

 

 


 

A c t i v i t y

     Topic review : “Post resuscitation care.” นําเสนอโดย พญ.สิริธร พญ.สุชานันท์ อ.ทัศยุ เวลา 8.00-9.00 น.(ผ่านโปรแกรม Zoom)

     Special talk : “When they go low, we go high.” นําเสนอโดย อ.น้ำทิพย์ อ.อภิชาต Modelator อ.สวิตา สนับสนุนโดย Indochina เวลา 8.00-9.00 น.(ผ่านโปรแกรม Zoom)
     Activity PED เวลา 7.30-8.30 น. ห้อง 2 สยม10
     Activity Pain เวลา 8.00-9.00 น. ห้องประชุมหน่วยระงับปวด อาคาร10 ชั้น1(ผ่านโปรแกรม Zoom)

    Morning report พ.พิชชาภา อ.นนทิดา เวลา 8.00-9.00 น.(ผ่านโปรแกรม Zoom)
    ประชุมวิสัญญีพยาบาล เวลา 8.00-9.00 น.(ผ่านโปรแกรม Zoom)
    Activiiy CVT เ วลา 7.30-8.30 น. ห้อง 2
    Activity Neuro เวลา 8.00-9.00 น. ห้องResident สยม10
    Activity SiPAC เวลา 8.00-9.00 น. ZOOM ห้องสมุด สยม11
     Activity Pain เวลา 8.00-9.00 น. ห้องประชุมหน่วยระงับปวด อาคาร10 ชั้น1(ผ่านโปรแกรม Zoom)

     Pain Lecture :“Pain intervention for anesthesia.” (สําหรับ R2) สอนโดย อ.ปราโมทย์ เวลา 8.00-9.00 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)
     ประชุมอาจารย์แพทย์ เวลา 8.00-9.00 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)
     พบปะพูดคุยวิสัญญีพยาบาล เวลา 8.00-9.00 น. ห้อง 4 สยม10
     Activity APS เวลา 7.30-8.00 น. ห้อง 2 สยม10

      Unplanned ICU พญ.สลาลี พญ.กชวรรณ อ.สุณีรัตน์ เวลา 8.00-9.00 น. (Zoom)
     Activity Reginal Anesth&Ortho เวลา 7.30-8.30น. ห้อง 4 สยม10

 


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 


ข่ า ว ส า ร ภ า ค วิ ช า วิ สั ญ ญี วิ ท ย า

     ขยายเวลารับสมัครผลงานถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุรีย์พร โทร 0-2419-8536 ต่อ 302
     

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2564 เพิ่มอีกจำนวน 2 อัตรา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม)
เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203
ประกาศแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียดการรับสมัคร
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน

     รูปพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564
     

     ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้จัดทำปฏิทินการสอน ตาราง Academic Activity และอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ในห้องผ่าตัด ช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นตารางตลอดปีการศึกษา 2564-2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม)หรือคุณจิราพร(พร) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203-204 รายละเอียดเพิ่มเติม

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 2)
ระหว่างวันนี้ - 31 มีนาคม 2564 จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนวกมล (แพร) โทร. 02-419-962
แนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ใบสมัครแพทย์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพยาบาล 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยระงับปวด 1 อัตรา และ หน่วยระงับปวดเฉียบพลัน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 20 เมษายน 2564 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 เมษายน 2564
สมัครและดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุจริตา โทร 0-2419-7989 ต่อ 112

     ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญีใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 วันสัมภาษณ์ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203
**วันสัมภาษณ์**
ประกาศแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียดการรับสมัคร
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน

     กิจกรรมปฐมนิเทศ นศวพ.รุ่นที่ 51 อ่านต่อ

     สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) อ่านต่อ

     การใช้งานแบบฟอร์มใบลา ผ่านระบบ e-Document และ SivWORK อ่านต่อ

     ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้จัดทำปฏิทินการสอน ตาราง Academic Activity และอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ในห้องผ่าตัด ช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นตารางตลอดปีการศึกษา 2563-2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม)หรือคุณจิราพร(พร) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203-204 รายละเอียดเพิ่มเติม

     บุคลากรใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2563 อ่านต่อ

      ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 กำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐานและ
สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียดการรับสมัคร

     **ปิดรับ**รับสมัคร สำหรับวิสัญญีพยาบาลที่สนใจอบรม
เรื่อง การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาท (Neuro Anesthesia)
โดยมีระยะเวลา 1 เดือนระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 สำหรับวิสัญญีพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยรับสมัครผู้เข้าอบรม 6 คน  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวันทนีย์ หรือ คุณรานี 02 -419-7990 ต่อ 201 รายละเอียดเพิ่มเติม

     สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Infographic ฝ่ายทรัพย์คณะฯ) อ่านต่อ


L i n k ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง

 

 

 


ติดต่อเรา
 • Address:
  Department of Anesthesiology
  Faculty of  Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  เลขที่ 2 อาคารสยามินทร์ ชั้น 11
  ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพมหานคร 10700
 • Phone: 02-419-7990
 • Fax: 02-411-3256
 • ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ Email:
  fontip.sae@mahidol.ac.th