ข่าวสารภาควิชาวิสัญญีวิทยา

 

ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้จัดทำปฏิทินการสอน ตาราง Academic Activity และอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ในห้องผ่าตัด ช่วงเดือน กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นตารางตลอดปีการศึกษา 2565-2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203-204 
                      ตารางเรียนตารางสอนและตารางคุม Academic Activity

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ขอเปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง แพทย์ (ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก)
สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2566 ถึง 16 มิถุนายน 2566
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุจิตรา (ติ๋ม)
                           เบอร์ติดต่อ 02-419-7990 ต่อ 112
                     รายละเอียดการรับสมัครขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 1st SiERAS Conference 2023 ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3161/TH/31618

 

 

 

 

SiAnes CCD; Safety Culture CCD วิสัญญีศิริราชA c t i v i t y

     Topic review : Management of perioperative anemia นําเสนอโดย พญ.ณัชชา, พญ.วริษฐา อ.วาริยา เวลา 8.00-9.00 น.(ผ่านโปรแกรม Zoom)

  Topic review : ERAS in liver surgery and siriraj experience นําเสนอโดย พญ.ชาลิสา , พญ.วรุณวรรณ อ.อภิชาต เวลา 8.00-9.00 น.(ผ่านโปรแกรม Zoom)
  Interesting case นศวพ.: เรือง่ Case laparoscopic right hemicolectomy นําเสนอโดย นศวพ.จิราวรรณ /นศวพ.ศิริพร ที่ปรึกษา อ.ธนวุฒิ /คุณฉัตรวัศยา เวลา 8.00-9.00 น.(ผ่านโปรแกรม Zoom)
   Activity Pain เวลา 8.00-9.00 น. ห้องประชุมหน่วยระงับปวด อาคาร10 ชั้น1(ผ่านโปรแกรม Zoom)

    Morning report นําเสนอโดย พญ.มนัสนันท์ อ.สหัสา เวลา 8.00-9.00 ห้อง 7009 สยม.ชั้น 7
    ประชุมวิสัญญีพยาบาล เวลา 8.00-9.00น. ห้องประชุม 1 สยม10
    Activity Neuro เวลา 8.00-9.00น. ห้องประชุม4 สยม1
    Activity CVT เวลา 7.30-8.30น. ห้องประชุม2 สยม10
    Activity SiPAC เวลา 8.00-9.00น. ZOOM ห้องสมุด สยม11
   Activity Pain เวลา 8.00-9.00 น. ห้องประชุมหน่วยระงับปวด อาคาร10 ชั้น1(ผ่านโปรแกรม Zoom)

   ประชุมอาจารย์ เวลา 8.00-8.45 น. ณ ห้องประชุม 1 สย.ชั้น 10
    Activity CVT เวลา 7.30-8.30น. ห้องประชุม2 สยม10

      Research : How to prepare manuscript and journal selection ทําอย่างไรให้ปัง (how to create manuscript อ.ณัฐธยาน์ )(journal selection technique อ.กรุณา) moderator อ.นวลแพร เวลา 8:00-8.45 น. รับชมผ่าน Zoom


ข่ า ว ส า ร ภ า ค วิ ช า วิ สั ญ ญี วิ ท ย า

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566 (รอบ2)
เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 มีนาคม 2566
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203-204
  รายละเอียดการรับสมัคร

     แนวทางปฏิบัติการรับแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566

     ตารางเวร Resident 2565

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน : 2 อัตรา **การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565** สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณวันทนีย์ แสงอรัญ โทร. 0 2419 7990 ต่อ 20

รายละเอียดการสมัคร
ใบสมัครแพทย์เฟลโลว์ RA

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก (หลักสูตร 1 ปี) จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวันทนีย์ แสงอรัญ เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 205

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow)
แนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิสัญญีวิทยา สำหรับเด็ก (1ปี)
แบบฟอร์มการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 มีการเปิดการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
2. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
3. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก จำนวน 1 อัตรา
4. หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด ทาง Website แพทยสภา:http://www.tmc.or.th/tcgme ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวันทนีย์ แสงอรัญ(กิ๊ฟท์) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 205

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow)
แบบฟอร์มการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเปิดรับสมัครแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก(Clinical educator)เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2565 สัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 8-9 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ขอใบสมัครได้ที่ คุณสุจิตรา ด้วงเทพ (พี่ติ๋ม) โทร 0-2419-7989 ต่อ 112 เอกสารที่ใช้แนบ
1. สำเนาคุณวุฒิ แพทยศาสตร์บัณฑิต, ป.บัณฑิต, Transcrip.
2. CV.พร้อมติดรูป

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านการศึกษา) 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
สมัครและดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก 
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุจริตา โทร 0-2419-7989 ต่อ 112

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 (วันสัมภาษณ์แจ้งภายหลัง) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203 

ประกาศวันสัมภาษณ์คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน  
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
ประกาศวันสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านรอบที่ 1
รายละเอียดการสมัคร
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านศิริราช

     ขยายเวลารับสมัครผลงานถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุรีย์พร โทร 0-2419-8536 ต่อ 302
     

     ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้จัดทำปฏิทินการสอน ตาราง Academic Activity และอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ในห้องผ่าตัด ช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นตารางตลอดปีการศึกษา 2564-2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม)หรือคุณจิราพร(พร) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203-204 รายละเอียดเพิ่มเติม

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2564 เพิ่มอีกจำนวน 2 อัตรา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม)
เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203
ประกาศแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียดการรับสมัคร
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน

     รูปพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564
     

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด ประจำปีการฝึกอบรม 2564 (รอบที่ 2)
ระหว่างวันนี้ - 31 มีนาคม 2564 จำนวน 1 อัตรา ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนวกมล (แพร) โทร. 02-419-962
แนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ใบสมัครแพทย์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพยาบาล 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยระงับปวด 1 อัตรา และ หน่วยระงับปวดเฉียบพลัน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 20 เมษายน 2564 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 เมษายน 2564
สมัครและดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุจริตา โทร 0-2419-7989 ต่อ 112

     ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีบุคลากรทางวิสัญญีใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 วันสัมภาษณ์ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203
**วันสัมภาษณ์**
ประกาศแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียดการรับสมัคร
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน

     กิจกรรมปฐมนิเทศ นศวพ.รุ่นที่ 51 อ่านต่อ

     สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) อ่านต่อ

     การใช้งานแบบฟอร์มใบลา ผ่านระบบ e-Document และ SivWORK อ่านต่อ

     ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้จัดทำปฏิทินการสอน ตาราง Academic Activity และอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ในห้องผ่าตัด ช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นตารางตลอดปีการศึกษา 2563-2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณภาวิณ(จุ๋ม)หรือคุณจิราพร(พร) เบอร์ติดต่อ 02-419-7975 ต่อ 203-204 รายละเอียดเพิ่มเติม

     บุคลากรใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2563 อ่านต่อ

      ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 3 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 กำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐานและ
สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศแนวทางการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียดการรับสมัคร

     **ปิดรับ**รับสมัคร สำหรับวิสัญญีพยาบาลที่สนใจอบรม
เรื่อง การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาท (Neuro Anesthesia)
โดยมีระยะเวลา 1 เดือนระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563 สำหรับวิสัญญีพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยรับสมัครผู้เข้าอบรม 6 คน  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวันทนีย์ หรือ คุณรานี 02 -419-7990 ต่อ 201 รายละเอียดเพิ่มเติม

     สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Infographic ฝ่ายทรัพย์คณะฯ) อ่านต่อ


L i n k ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง

 
 

 • OSS

  เข้าผ่านระบบ Internet Read More

 • SiPAC

  ศูนย์ประเมินก่อนการผ่าตัดฯ Read More

 • KM

  ฝ่ายวิชาการวิสัญญีวิทยาRead More

 • โปรแกรม
  จัดเวร

  Read More

 • "Selec"

  สำหรับ นศพ. ปี 5Read More

ติดต่อเรา
 • Address:
  Department of Anesthesiology
  Faculty of  Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  เลขที่ 2 อาคารสยามินทร์ ชั้น 11
  ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพมหานคร 10700
 • Phone: 02-419-7990
 • Fax: 02-411-3256
 • ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ Email:
  fontip.sae@mahidol.ac.th